Energia- ja ressursiauditid

Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie tervise, elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks väga olulised. Varud on aga piiratud ja kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu.

Ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu huvides tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele.

Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale ja võttes kogu toote elutsükli arvesse juba selle disainiga alustades, on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades. Kaasates nutikaid IKT lahendusi, on võimalik saavutada oluline sääst ka juba toimivate tootmistehnoloogiate juures.

Lisaks ressursside säästmisele on oluline tõsta ka protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.

Euroopa Liidu eelarve perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahenditest rakendab Keskkonnaministeerium meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“ kogumahuga 220,7 miljonit eurot, millest 110,35 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid.

el_struktuuri-ja_investeerimisfondid_vertikaalne

2017. aasta alguses avati investeeringu taotluste pilootvoor, mis lõppes märtsis 2018. Augustis 2018 avatakse teine investeeringu taotluste voor, mis laieneb kõikidele mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetele!

Meetme eesmärgid loodetakse saavutada aastaks 2023 (https://ressurss.envir.ee/).

Pentagra OÜ juhtiv audiitor Jüri Kleesmaa läbis 2017.a energia- ja ressursitõhususe audiitorite koolituse (http://www.envir.ee/et/energia-ja-ressursijuhtimise-alased-koolitused ). Ettevõtted, kes soovivad ja vajavad abi protsesside sisend- ja väljundvoogude analüüsiks, energia- ja materjalibilansside koostamiseks ja ressursisäästu võimaluste tuvastamiseks, siis saate meilt abi, et teha õigeid valikuid ressursisäästuprojektide leidmiseks, rakendamiseks ja investeeringute, toetuste hankimiseks.

Võtke meiega ühendust!